Estetyka - gr.aisthetikos - dosł. dotyczący poznania zmysłowego, wrażliwy - dziedzina zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi.


Wychowanie estetyczne to wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w muzyce, plastyce i innych dziedzinach sztuki, poprzez rozszerzony program zajęć, których efektem jest ukształtowanie pewnego poziomu kultury estetycznej dziecka. Obejmuje ono zarówno zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne jak i literaturę.

W wychowaniu plastycznym oddziałuje się przede wszystkim na zmysł wzroku. Podstawowym celem wychowania plastycznego jest przygotowanie dziecka do odbioru plastyki, zajęcia wspomagają rozwój wyobraźni, uczą spostrzegania i myślenia a także wyrabiają pomysłowość i inwencję twórczą dziecka.

W wychowaniu muzycznym istotne znaczenie ma kształcenie wrażliwości muzycznej odbiorcy, rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie opanowania umiejętności wokalnych i gry na instrumencie, dostarczenie wiedzy o muzyce oraz nauczanie rozumienia specyfiki estetyki muzycznej. Muzyka pełni również rolę terapeutyczną.

Literatura od najdawniejszych czasów służyła wychowaniu młodych pokoleń. Dzieła literackie określają pozytywne wzorce wychowawcze, są źródłem wiedzy o kulturze. W wychowaniu literackim środki literackiego wyrazu i realizowane przezeń wartości są czynnikiem kształtowania osobowości.

Teatr operuje swoistym językiem, który działa na wszystkie zmysły odbiorcy. Celem wychowania teatralnego jest przygotowanie dziecka do współdziałania ze sceną.

Wychowanie przez taniec dostarcza dzieciom wiedzy o tańcu jako dziedzinie sztuki i jako wartości integrującej społeczeństwo, praktyczną naukę różnych tańców oraz kształtowanie smaku estetycznego poprzez uczestnictwo w widowisku tanecznym.


Wychowując dzieci przez sztukę chcemy ukazać im wartości i cele w życiu, chcemy skłonić do angażowania się w życie społeczne, uwrażliwić na piękno świata i nauczyć się nim cieszyć, a także wzruszać, bawić i uczyć. Rodzicom chcemy uświadomić wartość sztuki nie tylko estetyczną, ale i społeczną. Nie chcemy sztucznie wciskać dzieci w rolę artysty , a jedynie stymulować ich rozwój poddając wielosensorycznym bodźcom, jednocześnie ucząc:

  1. twórczych postaw
  2. wiary w siebie i odwagi
  3. zaufania i zdolności nawiązywania kontaktów
  4. nowego sposobu wyrażania uczuć
  5. samostanowienia i decydowania o sobie
  6. odpowiedzialności i samokontroli
  7. tolerancji
  8. zdolności spostrzegania
  9. wrażliwości
 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ